Hokushin Shino Ryu Iaido

japanese-swordsmanship

Traditional Japanese Swordsmanship.

Tuesdays 7–8pm

Facebook page: https://www.facebook.com/bendigo.iaido/